Advisor Internet Solutions
Vogelzangstraat 6A - 2222 Heist o/d Berg - Tel: +32 (0)15 24 51 46 - E-mail: advisor@pandora.be
Geen winkel, weinig stock dus GOEDKOPER. Wel perfecte service.

Openingsuren
Enkel op afspraak

Disclaimer
Advisor Internet Solutions heeft met huidige website tot doel om aan elke geÔnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door AIS worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van AIS en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door AIS enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geÔnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch AISbehoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van AIS en dat door de loutere mededeling van informatie aan Advisor Internet Solutions, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van AIS.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van AISmiddels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door AIS worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.


2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van AIS onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door AIS ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege AIS inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciŽle of particuliere doeleinden.

AIS treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.


3. Aanwezige links
Teneinde het bezoek van de website van AIS voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van AIS nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan AIS.

AIS behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.


4. Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van AIS behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van AIS.

AIS draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van AIS, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste AIS in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Emails worden steeds behandeld op volgorde van ontvangstdatum ! Hebt U een dringende vraag ? Telefoneer ons dan even.

U kan ons telefonisch of via fax bereiken:
Tel : 0032 (0)15 24 51 46
Fax : 0032 (0)15 24 51 46

   © 2007 | Advisor Internet Solutions | Alle prijzen zijn onder voorbehoud en excl. 21 % BTW | Disclaimer |Algemene voorwaarden